Yhtiökokous

Hilla Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.4.2024 klo 13.00 alkaen Mediasalissa, osoitteessa Rantakatu 10, 67100 Kokkola.


A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 26.4.2024 alkaen.

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1-31.12.2023

10. Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

12. Hallituksen jäsenten valinta

13. Tilintarkastajan tai tilintarkastajien ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta

14. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valinta

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

  • hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 40.000 K-sarjan osaketta ja 40.000 A-sarjan osaketta, kuitenkin yhteensä enintään 43.237 osaketta;
  • osakkeiden hankintahinta on K-sarjan osakkeilla vähintään 25,00 euroa ja enintään 30,00 euroa osakkeelta ja A-sarjan osakkeilla vähintään 20,00 euroa ja enintään 25,00 euroa osakkeelta;
  • hankkiminen voi tapahtua myös muussa kuin nykyisten osakeomistusten suhteessa (ns. suunnattu hankkiminen);
  • osakkeet hankittaisiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla; ja
  • osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista yhdessä tai useammassa erässä siten, että osakeanneissa annetaan yhteensä enintään 10.000 A-sarjan osaketta. Valtuutuksen perusteella voidaan tehdä päätöksiä myös suunnatusta osakeannista, jos siihen on yhtiön kannalta taloudellinen painava syy. Osakkeita voidaan antaa esimerkiksi yritysjärjestelyiden toteuttamiseen tai henkilöstön palkitsemiseen. Valtuutus kumoaisi vuoden 2021 ylimääräisen yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen osakeannista, jossa annetaan yhteensä enintään 5.000 A-sarjan osaketta.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 50.000,00 euron lahjoituksista yleishyödyllisille yhdistyksille kulttuurin ja taiteen tukemiseksi, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.


B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävissä osoitteessa https://hillagroup.fi/avainlukumme/


C. OSALLISTUMINEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee yhtiöjärjestyksen mukaisesti ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään torstaina 18.4.2024 klo 16.00.

Ilmoittautua voi ensisijaisesti osoitteessa www.hillagroup.fi/yhtiokokous. Ilmoittautuminen on mahdollista myös sähköpostilla osoitteeseen teija.pelto-arvo@hillagroup.fi. Ilmoituksen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle ilmoittautumisen yhteydessä.

Osallistuminen yhtiökokoukseen edellyttää osakkeenomistajan ilmoittautumista yllä mainittuna aikana.


Kokkolassa 15. maaliskuuta 2024

HILLA GROUP OYJ
Hallitus