Hilla Group Oyj:n julkaisujen yleiset käyttöehdot 

Hilla Groupin ajankohtaisimmat sisällöt

1. Soveltamisala 

Näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”) sovelletaan Hilla Group Oyj:n tuottamiin ja ylläpitämiin maksullisiin ja maksuttomiin sisältöpalveluihin (jäljempänä ”Palvelu”). 

Palveluita ovat esimerkiksi Keskipohjanmaa ja Kainuun Sanomat ja niiden verkkopalvelut, Luoteis-Lappi, Nivala, Perhonjokilaakso, Sompio, Sotkamo-lehti, Ylä-Kainuu, Inarilainen, Haapavesi-lehti, Kalajokiseutu, Kalajokilaakso, Kittilä-lehti, Kuhmolainen, Lestijoki ja niiden verkkopalvelut.  

Käyttöehtoja sovelletaan Palveluiden käyttämiseen. 

Palvelua käyttävä henkilön (jäljempänä ”Asiakas”) vastuulle jää tutustua Käyttöehtoihin ja hän sitoutuu kaikilta osin noudattamaan niitä sekä muita mahdollisia Palveluun liittyviä ja niiden yhteydessä erikseen ilmeneviä rajoituksia, ehtoja tai ohjeita sekä Hilla Group Oyj:n tietosuojalauseketta (”Erityisehdot”). Mikäli nämä Käyttöehdot ja Erityisehdot ovat ristiriidassa, sovelletaan siltä osin ensisijaisesti Erityisehtoja. 

2. Palvelun käyttö 

Asiakas saa Palveluun näiden Käyttöehtojen ja mahdollisten Erityisehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden ja käyttää sitä omalla vastuullaan. Palvelua tulee käyttää ehtojen sekä sovellettavien lakien ja muiden säädösten mukaisesti. Palvelut voivat olla osaksi tai täysin maksullisia. Palvelun käyttö voi edellyttää voimassa olevaa tilausta ja/tai siihen liittyvää Hilla-tiliä ja sinne luotua Hilla-tunnusta. 

Maksullisten Palveluiden hinnat ja maksuehdot on ilmoitettu tilauksen yhteydessä. Asiakas ei saa purkaa tai ohittaa Hilla Group Oyj:n Palvelun luvattoman käytön ehkäisemiseksi tekemiä suojauksia tai toimienpiteitä. 

Palvelun käyttö edellyttää soveltuvaa selainta, käyttöjärjestelmä- ja/tai sovellusversiota sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista vastaa Asiakas. Palvelun toimittaminen ja käyttö edellyttää Asiakkaan vastuulle kuuluvien asioiden asennuksesta ja toimivuudesta – ja ettei muu tässä sopimuksessa mainittu syy (kuten esimerkiksi kolmannesta osapuolesta johtuva syy) estä Palvelun toimittamista tai käyttöönottoa. Mikäli Palvelussa on käyttöön liittyviä rajoituksia, voi Palvelua käyttää sen mukaisesti. Rajoitusten kiertäminen tai toiminnan estäminen on kiellettyä.  

Hilla Group Oyj:lla on oikeus rajoittaa tai estää lakia rikkova, hyvää tapaa tai kolmannen osapuolen suojattuja oikeuksia loukkaava, kohtuuttomasti Palvelua tai verkkoa kuormittava tai tietosuojaa loukkaava käyttö tai materiaali. Hilla Group Oyj:lla on oikeus luovuttaa Asiakkaan henkilötiedot viranomaiselle viranomaisen tai tuomioistuimen määräyksestä siinä tapauksessa, että on perusteltu syy epäillä, että Asiakkaan toiminta täyttää rikoksen tunnusmerkistön. 

Hilla Group Oyj voi myös estää Asiakkaan pääsyn Palveluun ja/tai Palvelun vastaanoton, esimerkiksi jos se on tarpeen verkon tai Palvelun kehittämiseksi tai muuttamiseksi, puutteellisuuksien ja vikojen korjaamiseksi, tai muista huolto- tai ylläpitotöistä taikka laista, viranomaisen määräyksistä tai muista vastaavista syistä johtuen. Muista kuin äkillisistä tai vähäisistä keskeytyksistä Hilla Group Oyj pyrkii ilmoittamaan asiakkaalle etukäteen. 

Käyttöoikeuden tai tilauksen päättymisestä huolimatta Käyttöehtoihin ja Erityisehtoihin perustuvat osapuolten oikeudet ja velvollisuudet jäävät voimaan niiltä osin, mitkä ovat merkityksellisiä päättymisen jälkeen (esim. oikeus vahingonkorvaukseen ja omistus- ja tekijänoikeudet). 

2.1. Palvelun toimittaminen 

Palvelu on Asiakkaan käytettävissä lähtökohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa. Palvelun virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Hilla Group Oyj tai sen sopimuskumppanit eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle käyttöjärjestelmälle tai Asiakkaan laitteilla oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit. 

Hilla Group Oyj toimittaa Palvelun Asiakkaalle parhaaksi katsomallaan tavalla. Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa määritellyistä ja tämä poikkeama estää olennaisella tavalla Palvelun käytön. Palvelut tarjotaan Asiakkaalle ”sellaisena kuin ne ovat” eikä Hilla Group Oyj anna takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi 

2.2. Käyttäjätunnukset 

Palvelun käyttäjätunnukset ovat asiakaskohtaisia. Käyttäjätunnuksia ei saa luovuttaa tai ilmaista oikeudettomasti muille. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksiensa käytöstä sekä kaikista kustannuksista ja vahingoista joita niiden väärinkäytöstä aiheutuu. Hilla Group Oyj:lla on oikeus rajoittaa käyttäjätunnusten käyttöä ja sulkea pääsy Palveluun väärinkäyttötapauksissa.  

Hilla Group Oyj seuraa käyttäjätunnusten käyttöä ja voi lähettää Asiakkaalle huomautuksen, mikäli on perusteltu syy epäillä, että käyttäjätunnuksia on käytetty ehtojen vastaisesti. Hilla Group Oyj voi vaatia Asiakkaalta myös käyttäjätunnusten käyttämiseen liittyvää selvitystä väärinkäytösten ehkäisemiseksi, Asiakkaan tietoturvan varmistamiseksi ja edellä mainittujen rajoitusten poistamiseksi. 

Palvelun käyttö voi edellyttää voimassa olevaa tilausta ja/tai siihen liittyvää Hilla-tiliä. Maksullisten palveluiden osalta, käyttöön voi liittyä lisäksi tilausehdoissa määriteltyjä rajoituksia. Esimerkiksi käyttäjätunnusten päällekkäinen käyttö useilla päätelaitteilla voi olla rajoitettua. 

Organisaation käyttöoikeus Palveluun perustuu organisaation Hilla Group Oyj ilmoittamaan käyttäjämäärään. Organisaatio on velvollinen ilmoittamaan etukäteen Hilla Group Oyj:lle sekä sopimaan laajemmasta käyttöoikeudesta, mikäli sovittu käyttäjämäärä ylittyy. 

2.3. Asiakkaan antamat tiedot 

Asiakkaan tulee antaa Hilla Group Oyj:lle pyydetyt Palvelua tai sen toteuttamista varten tarvittavat tiedot oikeina ja ajantasaisina. Asiakkaan tulee ilmoittaa tietojensa muutoksista. Asiakas vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että hänen antamansa tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita. 

2.4. Käyttökatkot 

Palvelun käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. Hilla Group Oyj pyrkii informoimaan Asiakasta käyttökatkoista. Hilla Group Oyj ei vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista katoamisista tai keskeytyksistä Palveluun tai sen osaan. Mikäli Palvelun tarjoaminen keskeytyy Hilla Group Oyj johtuvasta syystä yli vuorokauden ajaksi, Asiakkaan tulee reklamoida keskeytyksestä asiakaspalveluun. 

2.5. Muiden palveluntarjoajien palveluiden ehdot 

Palveluihin, jotka asiakas on hankkinut Applen AppStoren, Google Playn tai muun palveluntarjoajan kautta, sovelletaan lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan käyttöehtoja ja tietosuojalauseketta. 

Palvelu saattaa sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja, eikä Hilla Group Oyj vastaa näiden sivustojen tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä 

3. Palvelun ja omistus- ja tekijänoikeudet 

3.1. Hilla Group Oyj:n oikeudet 

Palvelun sisältö ja ulkoasu on suojattu tekijänoikeuksin Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki omistusoikeudet (mukaan lukien tekijän-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet) ovat Hilla Group Oyj:lla, sen sopimuskumppaneilla tai muilla Palveluun tietoa tuottavilla tahoilla. Hilla Group Oyj pidättää itsellään kaikki oikeudet sisältöön, ellei toisin ole mainittu. 

Asiakkaalla ei ole oikeutta julkisesti käyttää, taltioida tai lähettää edelleen Palvelua tai sen sisältöjä Hilla Group Oyj:n tai sen sopimuskumppanien oikeuksia loukaten. 

Sisällön tai sen osan välittäminen, levittäminen, esittäminen tai näyttäminen julkisesti sekä varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Hilla Group Oyj:n etukäteen antamaa nimenomaista suostumusta on kielletty. Asiakkaalla ei ole oikeutta Palvelun tai sen osan julkaisemiseen tai edelleen luovuttamiseen. Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua. 

Mahdollisen kopiosuojauksen kiertäminen tai sen yritys on kielletty. 

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua ja sen osia yksityiseen käyttöön 

3.2. Asiakkaan toimittama materiaali 

Hilla Group Oyj:lla on oikeus korvauksetta käyttää ja uudelleen julkaista tai luovuttaa edelleen Asiakkaan Hilla Group Oyj:n käyttöön lähettämää tai välittämää materiaalia pois lukien Asiakkaan Hilla Group Oyj:lle rekisteröitymisen yhteydessä antamat henkilötiedot. Hilla Group Oyj:lla on omassa harkinnassaan oikeus olla julkaisematta Asiakkaan toimittamaa materiaalia sekä poistaa Palvelusta jo julkaistu materiaali. 

Mikäli Asiakas toimittaa Palveluun kuva-, video- tai muuta materiaalia, vastaa hän samalla siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet siihen. Tämä tarkoittaa sitä, että Asiakas on itse kuvannut tai  luonut lähettämänsä materiaalin, tai että hänelle on luovutettu kaikki tarvittavat tekijänoikeudet ja lupa tallentamiseen.  

Asiakkaalla tulee olla tarvittavat suostumukset kaikilta materiaalissa esiintyviltä henkilöiltä niin, että Hilla Group Oyj ja/tai Hilla Group Oy:n yhteistyökumppanit voivat hyödyntää ja käsitellä materiaalia parhaaksi katsomallaan tai erikseen sovitulla tavalla, kuten kaupallisesti tai uutistarkoituksessa. Materiaalin lähettäneen Asiakkaan tulee kysyttäessä pystyä esittämään kyseiset suostumukset. Alaikäisten osalta tulee voida esittää huoltajan suostumus. Asiakas vakuuttaa myös, että hän ei ole luovuttanut tai tule luovuttamaan materiaalia yksinoikeudella millekään kolmannelle taholle. 

Lähettämällä materiaalia Asiakas hyväksyy ja vahvistaa, että materiaali ei ole loukkaavaa, uhkaavaa, siveetöntä, halventavaa tai laitonta. 

Hilla Group Oyj ei vastaa Asiakkaan näiden Käyttöehtojen tai Erityisehtojen vastaisesti lähettämästä materiaalista tai siihen liittyvistä tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. 

4. Kommentointi ja käyttäjien välinen toiminta 

Palveluissa voi tapahtua Asiakkaan ja muiden käyttäjien välistä viestintää suorasti kommenttiosion tai epäsuorasti Palveluun jätetyn sisällön kautta. Hilla Group Oyj ei vastaa käyttäjien välisen viestinnän tai muun toiminnan toisille käyttäjille tai kolmannelle taholle mahdollisesti aiheuttamista haitoista tai vahingoista. Kommenttiosiossa julkaistavat kirjoitukset valitsee kyseisestä sisällöstä vastaavan julkaisun toimitus.  Kirjoittaja antaa Hilla Group Oyj:lle oikeuden muokata, poistaa, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta kokonaan tai osittain sellaista aineistoa, jonka kirjoittaja on lähettänyt kommentointiosioon. 

Kommentointiosiossa julkaistavien tekstien kirjoittajien henkilöllisyys ja yhteystiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia tietoja, ellei Asiakkaalle ole ilmoitettu toisin. Hilla Group Oyj:lla on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa Asiakkaan nimi- ja yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle, jos on syytä epäillä, että itse kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää nämä tiedot luovuttamalla.  

Kommentointiosioon toimitetun aineiston kirjoittaja vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Kirjoittaja on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä. 

5. Ehtojen ja Palvelun muuttaminen 

5.1. Ehtojen muuttaminen 

Hilla Group Oyj :lla on oikeus tehdä ehtoihinsa vapaasti muutoksia, jotka eivät koidu Asiakkaan vahingoksi. 

Muussa tapauksessa Hilla Group Oyj varaa oikeuden muuttaa Palvelun käyttöä koskevia Käyttöehtoja, Erityisehtoja, sekä Palveluiden hintoja ja laskutusperustetta oman harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä hyvissä ajoin etukäteen. 

Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat hintojen tai ehtojen muutokset tulevat kuitenkin voimaan määräysten voimaantulosta lukien ilman eri ilmoitusta. Lisäksi, jos arvonlisävero tai jokin muu soveltuva vero tai julkinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Hilla Group Oyj:lla on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan Palvelussa tai muulla vastaavalla tavalla. Ellei muuta ole ilmoitettu, astuvat muutokset voimaan välittömästi. Jatkamalla Palvelun käyttöä sitoutuu Asiakas noudattamaan muutettuja ehtoja. 

5.2. Palvelun muuttaminen 

Hilla Group Oyj pyrkii kehittämään Palveluita ja huolehtimaan niiden mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. Hilla Group Oyj:lla on oikeus lisätä, muuttaa tai poistaa Palvelun tai niiden osien sisältöä, rakennetta, palveluaikoja, tai muita niihin liittyviä seikkoja sekä muuttaa maksuttomia osioita maksullisiksi. Hilla Group Oyj:lla on perustellusta syystä oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen osittain tai kokonaan. 

Mikäli Hilla Group Oyj lopettaa maksullisen Palvelun tarjoamisen sen ostaneelle Asiakkaalle, sitoutuu se palauttamaan Asiakkaalle määrän, joka vastaa tämän jäljellä olevaa Palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta.  

Jos muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä Asiakkaan toimesta, Hilla Group Oyj pyrkii ilmoittamaan muutoksista kohtuullisessa ajassa ennen muutosta. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista. 

6. Tietosuoja 

6.1. Henkilötietojen käyttö 

Hilla Group Oyj käsittelee Asiakkaan henkilötietoja Hilla Group Oyj:n tietosuojalausekkeen sekä tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Tietosuojalausekkeen lisäksi Palveluilla voi olla palvelukohtaisia kuvauksia henkilötietojen käsittelystä. 

Hilla Group Oyj käsittelee henkilötietoja muun muassa Palvelun toimittamista, asiakasviestintää ja -palvelua, tuotekehitystä, kävijämittausta sekä mainonnan ja markkinoinnin kohdentamista varten. 

Hilla Group Oyj voi lähettää Asiakkaalle asiakkuuteen perustuvia, samankaltaisiin tuotteisiin liittyviä sähköisiä markkinointiviestejä. Asiakas voi kieltää viestien lähettämisen niin halutessaan. 

Asiakkaan tai asiakaspalveluun yhteyttä ottaneen henkilön ja Hilla Group Oyj:n väliset puhelut sekä puhelinmyynnin soittamat myyntipuhelut saatetaan tallentaa asioinnin varmentamiseksi sekä laadun ja osaamisen kehittämistä varten. 

Henkilötietojen käsittelyä on kuvattu tarkemmin  Hilla Group Oyj :n tietosuojalausekkeessa. 

6.2. Evästeet 

Palveluissa käytetään evästeitä ja muita tekniikoita evästekäytännöissä kuvatuin tavoin. 

Hilla Group Oyj käyttää evästeitä muun muassa Palveluiden toiminnallisuuksien mahdollistamiseen, kävijämäärien tilastolliseen seurantaan, käyttäjäkyselyiden tai sivuston käytettävyyden testaamiseen ja analysointiin sekä mainonnan tehon mittaamiseen ja kohdentamiseen. 

7. Muut ehdot 

7.1. Ylivoimainen este 

Palveluun ja näihin Käyttöehtoihin, sekä Erityisehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Hilla Group Oyj:n ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät kuitenkaan pääse sovintoon, ratkaistaan asia Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka. 

Mikäli riitakysymys kuitenkin koskee sekä markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaa asiaa (esimerkiksi immateriaalioikeuksien loukkaus) että näihin Käyttöehtoihin liittyvää asiaa, riita ratkaistaan markkinaoikeudessa. 

Kuluttajan on myös mahdollista saattaa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.  

7.2. Kuluttajasuoja ja muu lainsäädäntö 

Näillä ehdoilla ei rajoiteta Asiakkaalle pakottavasta kuluttajalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia. 

8. Yhteystiedot 

Palveluiden yhteystiedot löytyvät https://hillagroup.fi/yhteystiedot/  

9. Ehtojen voimassaolo 

Nämä ehdot tulevat voimaan 2.3.2023 ja ovat voimassa toistaiseksi