Hilla Group -konsernin vuoden 2022 tulos

Konsernirakenne, konsernin taloudellinen kehitys ja konsernin keskeiset tapahtumat tilikaudella ja tilikauden päättymisen jälkeen

Hilla Group -konserniin kuuluvat seuraavat yhtiöt: emoyhtiö Hilla Group Oyj, Botnia Print Oy Ab, Kokkolan Jakelu Oy, Kiinteistö Oy Ylivieskan Uusitori, Jopox Oy, Pohjanmaan Lipputoimisto Oy ja SLP Jakelu Oy. Tytäryhtiöt SLP Holding Oy, SLP Kustannus Oy, Torniolainen Oy, Koillismaan Uutiset Oy ja Tornionlaakson Kustannus Oy sulautuivat emoyhtiöön 31.7.2022. Tytäryhtiö Lapin Lehtikustannus Oy sulautui emoyhtiöön 31.10.2022. Konsernin osakkuusyhtiöitä ovat Kiinteistö Oy Kokkola Isokatu 2 ja Kiinteistö Oy Vetelin Liiketalo.  

Konsernin liiketoiminta-alueet olivat vuonna 2022 Uudet mediaratkaisut, Julkaisut sekä Painaminen ja jakelut. 

Vuoden 2022 tulosodotukset heikkenivät merkittävästi vuoden toisella vuosipuoliskolla. Vallitsevan maailmantilanteen vuoksi nopeasti kasvaneen inflaation, korkojen nousun ja energiakriisin myötä liiketoiminnan välttämättömät kustannukset kohosivat huomattavasti. Vertailukelpoiset materiaali-, energia- ja tarvikekustannukset olivat yli 3,2 miljoonaa euroa edellisvuotta korkeammat. Epäedullinen kulukehitys vaikutti vahvasti koko vuoden tulokseen, koska kohonneisiin kustannuksiin reagointimahdollisuudet olivat vähäiset.

Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 44,6 milj. euroa ja liikevoitto -2,5 milj. euroa. Tilikauden tulos osoittaa tappiota 2,0 milj. euroa. Konsernin taseen loppusumma oli 41,7 milj. euroa. Luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisvuoteen konsernin merkittävän laajentumisen vuoksi. 

Konsernin keskeisten tunnuslukujen kehitys kolmen viime vuoden ajalta on seuraava:  

Konserni 2020 2021 2022 
Liikevaihto milj. euroa 26,8 39,4 44,6 
Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -0,2 -0,4 -2,5 
Tilikauden voitto/tappio milj. euroa 0,6 2,9 -2,0 
Liikevoitto % -0,7 -0,9 -5,6 
Sijoitetun pääoman tuotto % 2,9 9,8 -5,0 
Oman pääoman tuotto % 2,2 12,9 -6,8 
Omavaraisuusaste % 76,1 67,5 68,5 


Hilla Group -konsernissa toteutettiin 1.1.2022 alkaen organisaatiomuutos, jonka tuloksena konsernin liiketoimintayksiköiksi muodostuivat Uudet mediaratkaisut, Julkaisut sekä Painaminen ja jakelut. Organisaatiomuutoksen tavoitteena on laajentuneen konsernin synergiahyötyjen saavuttaminen sekä konsernistrategian painotusten edistäminen. 

Konsernin julkaisuista yhtiö päätti lakkauttaa kaksi kertaa kuussa ilmestyneen Koillismaan Uutiset -nimisen kaupunkilehden ja lanseerata uuden, Kuusamon Seutu -nimellä toimivan, kerran viikossa ilmestyvän kaupunkilehden. Koillismaan Uutisten viimeinen numero ilmestyi 5.1.2022 ja Kuusamon Seudun ensimmäinen numero 13.1.2022. 

Konserni hankki kevään 2022 aikana vähemmistöomistukset Tornionlaakson Kustannus Oy:stä ja Lapin Lehtikustannus Oy:stä. Hankinnan myötä molemmista yhtiöistä tuli konsernin 100 prosenttisesti omistamia tytäryhtiöitä. 

Hilla Group -konserni lanseerasi 21.4.2022 uuden brändi-ilmeen. Brändiuudistuksen myötä laajentuneella konsernilla on yhtenäinen kattobrändi. Brändiuudistus jatkui koko vuoden näkyen ulospäin muun muassa syksyllä lanseeratuissa uusissa konsernin verkkosivuissa. 

Hilla Groupin yhtiökokous pidettiin 21.4.2022. Yhtiökokous päätti valita kuusi hallituksen jäsentä. Hallituksessa jatkavat Vesa Kaunisto, Sari Puutio, Tapio Savola, Heikki Wilén, Anu Haapasalo ja Matti Sarén. 

Usean mediatoimijan yhdessä omistama yhtiö Arena Partners Oy jakoi toukokuussa 2022 merkittävän osingon osakkailleen. Hilla Groupin omistus Arena Partners Oy:stä on 8,81 %. Hilla Groupin osuus osingosta oli katsauskaudella n. 0,8 milj. euroa. 

Hilla Groupin lehtiperhe kasvoi, kun Levin alueella ilmestyvä Levin suurin matkailualuemedia Levi Nyt! liittyi osaksi Hilla Groupin julkaisuliiketoimintaa 1.7.2022 alkaen. Lehti ilmestyy 21 kertaa vuodessa ja vahvistaa konsernin matkailumediaverkostoa. 

Uudet mediaratkaisut -liiketoiminta-alue teki keväällä 2022 Kosila-yksikön osalta strategisen ratkaisuin keskittyä jatkossa tiedonhallintaliiketoimintaan. Media-alan ratkaisuja tuotetaan edelleen nimetyille konsernin ulkopuolisille asiakkaille Hilla Groupin nimissä. 

Juridisen konsernirakenteen selkiyttämiseksi konsernissa toteutettiin fuusioprosessi, jonka myötä SLP Holding Oy, SLP Kustannus Oy, Torniolainen Oy, Tornionlaakson Kustannus Oy ja Koillismaan Uutiset Oy sulautuivat emoyhtiö Hilla Groupiin 31.7.2022 ja Lapin Lehtikustannus Oy 31.10.2022. Fuusioilla ei ole vaikutusta yhtiöiden lehtibrändeihin tai muihin alabrändeihin. 

Konsernin Julkaisut -liiketoiminta-alueella käynnistettiin syyskuussa merkittävä järjestelmähanke, jonka myötä toimitus-, julkaisu-, tilaaja- ja ilmoitushallinnan järjestelmät uusiutuvat ja yhtenäistyvät kaikissa konsernin julkaisuissa. Järjestelmämuutos valmistuu asteittain vuoden 2023 kahden ensimmäisen kvartaalin aikana. 

Julkaisut -liiketoiminta-alue teki 31.12.2022 järjestelyn, jossa ulkotaulumainonnan näyttöinfra siirrettiin Sata C Oy:lle. Hilla Groupin apporttia vastaan saama omistusosuus Sata C Oy:stä oli 10 %. Järjestelyn tavoitteena on ulkotaulumainosliiketoiminnan merkittävä kasvattaminen. Sata C Oy:n vastuulla on jatkossa infran ja sen laajentumisesta huolehtiminen ja Hilla Groupin vastuulla näyttöihin myytävä mainonta. 

Hallitus ehdottaa 20.4.2023 kutsuttavalle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1,00 euroa osakkeelta.

Alkaneesta vuodesta odotetaan edelleen haasteellista, mutta kustannuskehityksen kannalta selkeästi edellistä hallittavampaa.

Lue myös nämä